Spilleberettigelse:

Dersom noen av spillerne er innvilget dispensasjon fra aldersbestemmelsene fra egen fotballkrets, må dispensasjon legges fram for turneringssekretariatet ved registrering av laget.

Overårige vil kunne tillattes etter godkjenning av turneringsledelsen.

 

Protester:

Tidsfrist: Eventuelle protester skal leveres skriftlig i sekretariatet av lagleder, senest 30 min etter at kampen er ferdigspilt.

Varsling: Ved enhver protest på forhold under kampen skal dommeren underrettes før dommeren forlater banen eller banens område.

Protest på alder: Ved eventuelle protester på alder må det protesterende lag selv utpeke den eller de spillere det protesteres på. Generell protest på hele laget godtas ikke.

Protestgebyr: Når protesten leveres, skal det betales et gebyr på kr 500.-. Gebyret tilbakebetales dersom protesten tas til følge. Juryens avgjørelse er endelig.

 

Turneringens jury består av fire medlemmer.

1.      Leder av juryen, utpekes av turneringsledelsen

2.      Dommer eller dommerveileder, utpekes av turneringsledelsen

3.      Representant fra deltakende lag

4.      Representant fra turneringssekretariatet

 

Dersom vær- og baneforhold ikke tillater planlagt bruk av spillebanene, forbeholder arrangøren seg retten til å endre spillesystem og spilleplan, eventuelt foreta en fullstendig avlysning av turneringen. Arrangøren forbeholder seg retten til å endre turneringsreglementet dersom det skulle bli nødvendig.

 

For områder som ikke er omtalt i dette reglementet gjelder NFFs lover og regler.


Turneringsreglement for Alle Jenter På Banen

Turneringen gjennomføres i henhold til Norges Fotballforbunds spilleregler og retningslinjer for spill på små baner for barn, ungdom og voksen.  https://www.fotball.no/lov-og-reglement/spilleregler/

Alle klassene spiller tradisjonell turnering med minimum fire kamper for alle lag. Klassene fra 13 år spiller innledende gruppespill og deretter sluttspill. Det spilles 5'er fotball i alle klasser bortsett fra 6-7 år som spiller 3'er fotball.

Rekkefølgen i hver pulje blir avgjort ved:

1. Målforskjell (ved likhet går laget med flest scorede mål videre)

2. Innbyrdes oppgjør

3. Trekning

4.  Lag som ikke stiller til avtalt tidspunkt til kampen, blir resultatet satt til 3 – 0.

Ved uavgjort i sluttspill så gjelder følgende regler:

1. Antall cornere (I finalene så er det best av 3 straffer, deretter 1 og 1 straffe)

2. Trekning (gjelder ikke finalen)

Kampreglement:

Spilletider: Alle klasser spiller 1 x 16 min i gruppespill.

Banehalvdel: Lagene stiller på den banehalvdelen som dommeren bestemmer.

Drakter: Bortelaget skal skifte drakter eller bruke overtrekk dersom dommeren mener draktene er for like.

Linjevakt: Lagene plikter å stille linjevakt dersom dommeren ønsker dette.

Frammøte: Alle lag plikter å stille ferdig skiftet ved den bane hvor deres kamp spilles senest 5 min før kampen skal begynne.

Fair Play-hilsen : gjennomføres i alle kamper. Fair Play-hilsen gjennomføres før kampene ved at begge lag og dommer stiller opp, passerer hverandre, ønsker hverandre lykke til.

Utvisning - rødt kort - gjelder for klassene fra og med 13 år og oppover

I klassene i barnefotballen (6 – 12 år) benyttes ikke utvisning. I disse klassene skal dommeren veilede spillerne dersom det er begått forseelser som normalt betinger en utvisning. En spiller som er kvalifisert for utvisning kan vises vekk fra banen. Bortvisningen har ingen senere følger for spilleren. Bortvist spiller kan erstattes av en ny spiller.

 Spiller som blir utvist, blir rapportert til juryen av dommeren. Spilleren skal automatisk stå over lagets neste kamp. Dersom spilleren har begått en forseelse som innebærer utelukkelse fra to eller flere kamper, vil spilleren/klubben få skriftlig varsel. Uavhengig av varslingen oppfordres utviste spillere til å ta kontakt med sekretariatet for å forvisse seg om straffeutmålingens størrelse.

Utviste spillere oppfordres til å gi juryen skriftlig forklaring i forbindelse med utvisning. Slik forklaring skal foreligge senest 30 minutter etter kampslutt.

Det er opp til juryen å fastsette sanksjon etter en utvisning. Straffen fastsettes i samsvar med retningslinjer fra Norges Fotballforbund. Avgjørelsen fra juryen er endelig.

Advarsel - gult kort

I klassene i barnefotballen (6 – 12 år) benyttes ikke advarsel. I disse klassene skal dommeren veilede spillerne dersom det er begått forseelser som normalt betinger en advarsel.

For klassene i ungdomsfotballen (13 – 17 år)

Spillere som tildeles gult kort skal umiddelbart sone 2 minutters utvisning

For klassene i senior fotballen (fra18 år):

Spillere som er tildelt to advarsler skal automatisk stå over lagets neste kamp. Deretter skal spilleren stå over en kamp for hver advarsel som tildeles.

 Lagledelsen og spilleren plikter uavhengig av hverandre å påse at karantenebestemmelsene følges ved tildeling av advarsel.

  Spilleberettigelse:

Dersom noen av spillerne er innvilget dispensasjon fra aldersbestemmelsene fra egen fotballkrets, må dispensasjon legges fram for turneringssekretariatet før første kamp.

I klassene i barnefotballen, 6-12 år, gis dispensasjon for inntil to overårige spillere pr. lag (maks et år eldre).

I klassene i ungdoms- og seniorfotballen, fra og med 13 år, gis dispensasjon for inntil en overårige spillere pr. lag (maks et år eldre).

Legitimasjon - med foto - skal medbringes. På forlangende skal legitimasjon vises til juryen.

Turneringsreglementet er ikke til hinder for gjestespillere, eller til hinder for at flere klubber stiller et eller flere felleslag.

Protester:

Tidsfrist: Eventuelle protester skal leveres skriftlig i sekretariatet av lagleder, senest 30 min etter at kampen er ferdigspilt.

Varsling: Ved enhver protest på forhold under kampen skal dommeren underrettes før dommeren forlater banen eller banens område.

Protest på alder: Ved eventuelle protester på alder må det protesterende lag selv utpeke den eller de spillere det protesteres på. Generell protest på hele laget godtas ikke.

Protestgebyr: Når protesten leveres, skal det betales et gebyr på kr 500.-. Gebyret tilbakebetales dersom protesten tas til følge. Juryens avgjørelse er endelig.

Jury
Arrangøren vil oppnevne en jury bestående av tre medlemmer. Alle avgjørelser fattet av juryen er endelige og kan ikke ankes.

Dersom vær- og baneforhold ikke tillater planlagt bruk av spillebanene, forbeholder arrangøren seg retten til å endre spillesystem og spilleplan, eventuelt foreta en fullstendig avlysning av turneringen. Arrangøren forbeholder seg retten til å endre turneringsreglementet dersom det skulle bli nødvendig.

For områder som ikke er omtalt i dette reglementet gjelder NFFs lover og regler ....

  Retningslinjer for påmelding og overnatting

Frist for å melde på lag er 12 mai. Enkelte klasser kan bli fulltegnet før denne datoen og lag blir da satt på venteliste.

Vi har forståelse for at ting kan inntreffe slik at laget må meldes av. Avmelding etter påmeldingsfristen 12. mai skaper ekstra arbeid for oss som arrangør, siden kampoppsettet må endres. Vi ser oss derfor nødt til å ta et gebyr på kr. 500,- pr. lag som meldes av etter påmeldingsfristen. Det er også et g ebyr for ikke oppmøte uten å ha varslet arrangør på  kr. 500,-

Frist for å bestille og betale overnatting er 1. mai

Ved reduksjon i antall påmeldte spillere/ledere som overnatter etter 1. mai, refunderes ikke innbetalt deltakeravgift for overnatting.

Lag som melder seg av etter 1. mai får ikke refundert innbetalt deltakeravgift for overnatting